English Meaning of "Kutilapatu"

kutila-patu. n. Suffering. kutilapaduta.

Meaning of "Kutilapatu"

kutila-pāṭu. n. Suffering. కుతిలపడుట.
Search the Dictionary
ENGLISH - TELUGU (Ex. Dictionary) TELUGU - ENGLISH (Ex. Nighantuvu)
Browse - Telugu & English Dictionary
English-Telugu Dictionary Telugu-English Dictionary